Agenda

oktober 2019, oktober 2019, oktober 2019, november 2019, november 2019, november 2019, december 2019

zaterdag, 5 oktober, 2019, zaterdag, 12 oktober, 2019, zaterdag, 26 oktober, 2019, zaterdag, 9 november, 2019, zaterdag, 23 november, 2019, zaterdag, 30 november, 2019, zaterdag, 14 december, 2019
Championship 2019-2020 H+I - Round Robin
zaterdag, 5 oktober, 2019, zaterdag, 12 oktober, 2019, zaterdag, 26 oktober, 2019, zaterdag, 9 november, 2019, zaterdag, 23 november, 2019, zaterdag, 30 november, 2019, zaterdag, 14 december, 2019
Championship 2019-2020 H+I - Round Robin
zaterdag, 5 oktober, 2019, zaterdag, 12 oktober, 2019, zaterdag, 26 oktober, 2019, zaterdag, 9 november, 2019, zaterdag, 23 november, 2019, zaterdag, 30 november, 2019, zaterdag, 14 december, 2019
Championship 2019-2020 H+I - Round Robin
zaterdag, 5 oktober, 2019, zaterdag, 12 oktober, 2019, zaterdag, 26 oktober, 2019, zaterdag, 9 november, 2019, zaterdag, 23 november, 2019, zaterdag, 30 november, 2019, zaterdag, 14 december, 2019
Championship 2019-2020 H+I - Round Robin

september 2019, oktober 2019, oktober 2019, oktober 2019, november 2019, november 2019, november 2019, november 2019, december 2019, december 2019, januari 2020, januari 2020, februari 2020, februari 2020

zaterdag, 28 september, 2019, zaterdag, 5 oktober, 2019, zaterdag, 12 oktober, 2019, zaterdag, 19 oktober, 2019, zaterdag, 9 november, 2019, zaterdag, 16 november, 2019, zaterdag, 23 november, 2019, zaterdag, 30 november, 2019, zaterdag, 7 december, 2019, zaterdag, 14 december, 2019, zaterdag, 18 januari, 2020, zaterdag, 25 januari, 2020, zaterdag, 1 februari, 2020, zaterdag, 8 februari, 2020
Championship 2019-2020 Div II & III + Lig - Round Robin
zaterdag, 28 september, 2019, zaterdag, 5 oktober, 2019, zaterdag, 12 oktober, 2019, zaterdag, 19 oktober, 2019, zaterdag, 9 november, 2019, zaterdag, 16 november, 2019, zaterdag, 23 november, 2019, zaterdag, 30 november, 2019, zaterdag, 7 december, 2019, zaterdag, 14 december, 2019, zaterdag, 18 januari, 2020, zaterdag, 25 januari, 2020, zaterdag, 1 februari, 2020, zaterdag, 8 februari, 2020
Championship 2019-2020 Div II & III + Lig - Round Robin
zaterdag, 28 september, 2019, zaterdag, 5 oktober, 2019, zaterdag, 12 oktober, 2019, zaterdag, 19 oktober, 2019, zaterdag, 9 november, 2019, zaterdag, 16 november, 2019, zaterdag, 23 november, 2019, zaterdag, 30 november, 2019, zaterdag, 7 december, 2019, zaterdag, 14 december, 2019, zaterdag, 18 januari, 2020, zaterdag, 25 januari, 2020, zaterdag, 1 februari, 2020, zaterdag, 8 februari, 2020
Championship 2019-2020 Div II & III + Lig - Round Robin
zaterdag, 28 september, 2019, zaterdag, 5 oktober, 2019, zaterdag, 12 oktober, 2019, zaterdag, 19 oktober, 2019, zaterdag, 9 november, 2019, zaterdag, 16 november, 2019, zaterdag, 23 november, 2019, zaterdag, 30 november, 2019, zaterdag, 7 december, 2019, zaterdag, 14 december, 2019, zaterdag, 18 januari, 2020, zaterdag, 25 januari, 2020, zaterdag, 1 februari, 2020, zaterdag, 8 februari, 2020
Championship 2019-2020 Div II & III + Lig - Round Robin
zaterdag, 28 september, 2019, zaterdag, 5 oktober, 2019, zaterdag, 12 oktober, 2019, zaterdag, 19 oktober, 2019, zaterdag, 9 november, 2019, zaterdag, 16 november, 2019, zaterdag, 23 november, 2019, zaterdag, 30 november, 2019, zaterdag, 7 december, 2019, zaterdag, 14 december, 2019, zaterdag, 18 januari, 2020, zaterdag, 25 januari, 2020, zaterdag, 1 februari, 2020, zaterdag, 8 februari, 2020
Championship 2019-2020 Div II & III + Lig - Round Robin

oktober 2019, november 2019, december 2019

zaterdag, 19 oktober, 2019 tot zondag, 20 oktober, 2019, zaterdag, 16 november, 2019 tot zondag, 17 november, 2019, zaterdag, 7 december, 2019 tot zondag, 8 december, 2019
National Open Team Trials for 2020 European championship

september 2019

zaterdag, 21 september, 2019
zaterdag, 14 september, 2019 tot zaterdag, 28 september, 2019
zaterdag, 14 september, 2019
zaterdag, 7 september, 2019

augustus 2019

dinsdag, 20 augustus, 2019 tot donderdag, 29 augustus, 2019
zaterdag, 3 augustus, 2019

juli 2019

donderdag, 25 juli, 2019 tot zondag, 28 juli, 2019
zaterdag, 20 juli, 2019 tot zondag, 21 juli, 2019