H RR (2023-2024) - Match 19 - B B C 2 : B B C 1

Royal Orée
Drève des Brulés 59
1150 Bruxelles

B B C 2

13,04 VP

27 IMP

DEHAYE Bernard

DEHAYE Clovis

DEWASME Isabelle

KURGAN DanielB B C 1

6,96 VP

16 IMP

LABAERE Valérie

LABAERE Alain

BIGDELI Faramarz

COENRAETS Philippe