H RR (2023-2024) - Match 5 - B B C 2 : B B C 1

Royal Orée
Drève des Brulés 59
1150 Bruxelles

B B C 2

2,55 VP

24 IMP

DEHAYE Bernard

DEHAYE Clovis

DEWASME Isabelle

KURGAN DanielB B C 1

17,45 VP

59 IMP

LABAERE Valérie

LABAERE Alain

BIGDELI Faramarz

COENRAETS Philippe